Under hösten 2009 och våren 2010 misshandlades och kränktes en elev på riksinternatet i Lundsberg av äldre elever. Eleven vägrade bland annat att bocka inför äldre elever när han lämnade ett rum, och trakasserades därför. Eleven ska också ha suttit ”fel” på stolen. Vid ett tillfälle var en anställd närvarande.

Nu vill Barn- och elevombudet Lars Arrhenius på Skolinspektionen att Lundsbergs huvudman betalar ett skadestånd på 178 400 kronor till eleven.

– Man har inte agerat när man borde ha gjort det, utan haft en ifrågasättande inställning, säger Lars Arrhenius.


Vad borde skolan ha gjort?

– Rent konkret borde man ha trott på eleven, och de tydliga signaler som eleven givit. Det har man inte gjort helt enkelt.

Lars Arrhenius menar att elevens situation har varit särskilt utsatt, eftersom eleven befunnit sig på skolans område dygnet runt.

– Integritetskränkningen blir allvarligare än på en vanlig skola. Här kommer man inte bort från det, säger han.

I november i fjol inledde Skolinspektionen en granskning av situationen på skolan, med bedömningen att den inte kan garantera elevernas trygghet. Lundsberg har svarat på Skolinspektionens kritik med att skolan har vidtagit åtgärder, och ska fortsätta vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen och bristerna.

Skolinspektionen bedömer att skolans arbete behöver pågå en längre tid för att effekterna av arbetet ska kunna utvärderas, och kommer därför att göra återbesök till skolan. I en enkätundersökning som gjordes på Lundsberg i januari uppger femton elever att de utsatts för kränkande behandling av personal eller andra elever.

– Det här är ju något som måste följas upp. Det känns absolut som om skolan har tagit tag i detta, men frågan är vad det ger för resultat, säger Egon Andersson, handläggare på Skolinspektionen.

Lundsbergs skola ska senast 26 april redovisa hur man ställer sig till skadeståndskravet. Om skolan inte betalar är Skolinspektionen beredd att pröva saken i domstol.

– Den möjligheten har man, men oftast brukar man ses innan och se om det går att lösa, säger han.

SvD.se har sökt Staffan Hörnberg, rektor på Lundsbergs skola.